Archive for the tag "marathon journal"

My Boston Marathon Experience – To Hopkinton